ALGEMENE VOORWAARDEN LOXUP BV


Voor partners:

Ten aanzien van de dienstverlening van LOXUP BV gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van LOXUP BV aanvaardt de Partner aan deze voorwaarden gebonden te zijn. De Partner vrijwaart LOXUP BV voor enige aansprakelijkheid (in meest brede zin) van Gebruikers.

Voor gebruikers en opdrachtgevers:

Gebruikers/opdrachtgevers zijn contractueel gezien klanten van de partners. Er ontstaat geen contractuele verhouding tussen LOXUP BV en gebruiker/opdrachtgever.

 

Waar gebruiker wordt gelezen wordt ook opdrachtgever begrepen.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.


1.1. Account: het account op het LOXUP Platform dat het mogelijk maakt voor de Partner om gebruik te maken van de Diensten (fase II).


1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.


1.3. Dienst: de dienstverlening die door LOXUP BV wordt aangeboden, bestaande uit het aanbieden van het Platform en het zelf beheren van de Partner-pagina (fase II). De dienst betreft nimmer gerelateerde diensten zoals fysieke werkzaamheden (reparatie, montage o.i.d. in meest brede zin).


1.4. Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruikmaakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Partners.


1.5. Lead: gegevens die op initiatief van de Opdrachtgever waaraan de Partner een Reactie heeft gezonden worden verstrekt en waarmee de Partner rechtstreeks of in contact kan treden met de Opdrachtgever.


1.6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Partner met gebruikmaking van het Platform.


1.7. Partner: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het LOXUP Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever. Elke Partner wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.


1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LOXUP BV en Partner met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.


1.9. Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en eventueel de projecten van de Partner. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door LOXUP BV gewijzigd worden.


1.10. Platform: het door LOXUP BV via de website www.LOXUP.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Partners in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden aan deuren en/of ramen.


1.11. LOXUP BV: de handelsnaam LOXUP, is ondergebracht in een aparte BV onder de vlag van Handelsmaatschappij Boumans Benschop BV (HMB).


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen LOXUP BV en de Partner.


2.2. LOXUP BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal LOXUP BV deze ten minste 10 werkdagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Partner. Indien de Partner met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Partner de Overeenkomst tussen partijen opzeggen op het moment dat de wijzigingen in werking treden.


2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen LOXUP BV en de Partner zijn overeengekomen met wederzijds instemming.


2.4. LOXUP BV wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Partner van de hand.


2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Partner en LOXUP BV, wordt de Partner geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.


2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. LOXUP BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. LOXUP BV beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, middels een schriftelijke bevestiging.


3.2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Partner niet kwalificeert als een consument.
Artikel 4. Dienstverlening


4.1. LOXUP BV biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden aan deuren en/of ramen. LOXUP BV heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.


4.2. LOXUP BV is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.


4.3. LOXUP BV heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in reviews en partner-gegevens is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. LOXUP BV draagt voor de inhoud van reviews geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt LOXUP BV verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Partners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die LOXUP BV stelt.


4.4. LOXUP BV biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaalt doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert LOXUP niet:

 

(a) dat het Platform ononderbroken zal werken (uptime);

 

(b) vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken;

 

(c) niet zal zijn misbruikt door derden (zgn. hacken in meest brede zin);

 

(d) en dat eventuele gebreken binnen bepaalde termijn zullen worden verholpen.

 

Artikel 5. Onderhoud


5.1. LOXUP BV is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens LOXUP BV ontstaat. LOXUP BV is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.


Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie


6.1. Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van werkzaamheden aan deuren en/of ramen, kunnen zich via LOXUP BV als Partner registeren op het Platform.

 

6.2. De Partner garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Partner:

 

(a) dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst (fase II);

 

(b) zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

 

(c) dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Partner werkzaam in is;

 

(d) dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Partners die LOXUP BV stelt en die LOXUP BV van tijd tot tijd rechtstreeks of op andere wijze aan de Partner communiceert. LOXUP BV zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Partner communiceren en de Partner een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen;

 

(e) dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door LOXUP BV van tijd tot tijd worden aangepast.

 

6.3. De Partner is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en moraal en goede zeden en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend en dat hij de belangen en de goede naam van LOXUP BV niet zal schaden (fase II).

 

6.4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

 

(a) materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

 

(b) materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

 

(c) materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy-rechten of waarmee andere rechten van LOXUP BV of derden worden geschonden;

 

(d) materiaal dat naar de mening van LOXUP BV in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

 

(e) materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

 

(f) een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een andere onderneming;

 

(g) materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.


6.5. LOXUP BV behoudt zich het recht voor de door de Partner opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. LOXUP BV behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Partner op schadevergoeding.


6.6. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Partner komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Partner heeft bevestigd. LOXUP BV is bij Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Partner geen contractpartij. LOXUP BV kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Partners om die werkzaamheden uit te voeren. Partner vrijwaart LOXUP BV jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

 

6.7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Partner worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

 

6.8. Indien de Partner in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 5.000 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van LOXUP BV om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Partner te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7. Reviews

 

7.1. Een Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Partner met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

 

7.2. De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. LOXUP BV heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. LOXUP BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud en/of strekking van een review.

 

7.3. LOXUP BV is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

 

7.4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

 

(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Partner;

 

(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten;

 

(d) een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Partner van wie de Opdrachtgever een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8. Privacy


8.1. LOXUP BV verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

8.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van LOXUP BV, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

 

8.3 LOXUP BV is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet volgen van privacyregels in brede zin door welke oorzaak ook voor alle partijen.


Artikel 9. Account en informatieverstrekking door de Partner

 

9.1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van LOXUP BV dient een overeenkomst te worden opgesteld en ondertekend. Een Account wordt aangemaakt om ook zelf de Partner-gegevens te beheren (in fase II).

 

9.2. LOXUP BV kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Partner. De Partner zal deze informatie op eerste verzoek aan LOXUP BV verstrekken. Verstrekt de Partner de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van LOXUP BV, dan heeft LOXUP BV het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

 

9.3. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer LOXUP BV de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Partner kan pas informatie plaatsen met het Account als LOXUP BV vastgesteld heeft dat de Partner voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen (in fase II).

 

9.4. LOXUP BV is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een review of andere informatie door de Partner te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Partner niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van LOXUP BV, dat er een vermoeden is dat de Partner in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Partner eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

 

9.5. Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Partner verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Partner mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Partner is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart LOXUP BV voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt (in fase II).

 

9.6. LOXUP BV is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst (fase II).

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan LOXUP BV en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van reviews of anderszins.

 

10.2. Het is de Partner niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van LOXUP BV, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Partner niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOXUP BV, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

10.3. De Partner garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen reviews en informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Partner vrijwaart LOXUP BV volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Partner heeft een toereikende (product-) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Artikel 11. Uitsluiting


11.1. LOXUP BV behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, de Overeenkomst te ontbinden en de Partner uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

 

(a) de Partner op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

 

(b) de Partner inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

 

(c) LOXUP BV een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Partner zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

 

(d) de Partner een review plaatst over een opdracht die door de Partner zelf is uitgevoerd of indien de Partner zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform;

 

(e) de Partner in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

 

(f) de Partner niet (langer) voldoet aan de door LOXUP BV gestelde kwaliteitseisen;

 

(g) de Partner medewerkers van LOXUP BV of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12. Overmacht

 

12.1. LOXUP BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan LOXUP BV gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

 

13.1. Klachten over de Dienst en gerelateerde verrichte werkzaamheden dienen door de Gebruiker / Opdrachtgever / Partner binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de Dienst en gerelateerde werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LOXUP BV.

 

13.2. Indien een klacht gegrond is, zal LOXUP BV de Dienst alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Gebruiker / Opdrachtgever / Partner zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Gebruiker / Opdrachtgever / Partner gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LOXUP BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).

Artikel 14. Aansprakelijkheid LOXUP

 

14.1. LOXUP BV is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Partner lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Partner redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van LOXUP BV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van LOXUP BV wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 

14.2. De totale aansprakelijkheid van LOXUP BV bedraagt nooit meer dan:
- de totale vergoeding die Partner aan LOXUP BV voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed;
- en is beperkt tot hetgeen de verzekeraar van LOXUP BV in betreffend geval uitkeert.

 

14.3. Iedere aansprakelijkheid van LOXUP BV voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is LOXUP BV niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Partner die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

Artikel 15. Verwijzingen

 

15.1. Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. LOXUP BV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 16. Beveiliging

 

16.1. LOXUP BV spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik (maximaal een inspanningsverplichting). LOXUP BV legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 17. Melding van Inbreuk

 

17.1. Reviews dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

 

17.2. Indien een Partner van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is, kan hij dit aan LOXUP BV melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Partner op te geven gegevens zal LOXUP BV de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor LOXUP BV voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Partner zal LOXUP BV op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door LOXUP BV worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Partner LOXUP BV voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die LOXUP BV lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 

Artikel 18. Duur en beëindiging Overeenkomsten voor onbepaalde duur

 

18.1. Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen LOXUP BV en Partner wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 

18.2. De Overeenkomst kan door de Partner op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@LOXUP.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Account/Opzegging Overeenkomst LOXUP BV’.

 

18.3. LOXUP BV heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. LOXUP BV zal de opzegging per e-mail communiceren (of via het Account / fase II).

 

18.4. Indien de Partner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft LOXUP BV het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

 

18.5. De beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Partner niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan LOXUP BV.

 

18.6 Er zal nimmer een verplichting ontstaan enige vergoeding te betalen door LOXUP BV aan Partner voor de opgebouwde omzet en klanten.

 

Artikel 19. Duur en beëindiging Overeenkomsten voor bepaalde duur

 

19.1. De Overeenkomst tussen LOXUP BV en de Partner wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de initiële periode en iedere daarop volgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij LOXUP BV ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Partner de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 3 van dit Artikel 18. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

 

19.2. De Overeenkomst kan door de Partner worden opgezegd via e-mail en/of post. De opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor de laatste dag van de dan geldende looptijd door LOXUP BV ontvangen te zijn. Wordt de opzegging later ontvangen, dan wordt de duur van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar.

 

19.3. Indien de Partner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft LOXUP BV het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Partner niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan LOXUP BV.

Artikel 20. Tarieven en vergoedingen

 

20.1. De Partner is aan LOXUP BV een vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt door LOXUP in rekening gebracht in de 1ste maand van de overeenkomst.

 

20.3. Alle door LOXUP BV vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 

20.4. Indien er sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden dan is de Partner periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd.

 

20.5. LOXUP BV is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt per e-mail. Indien de Partner niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met LOXUP BV volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Leadprijs. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door LOXUP BV gewijzigd worden.

 

20.6. LOXUP BV is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet.

Artikel 21. Betaling

 

21.1. De vergoeding wordt door LOXUP BV in rekening gebracht in de maand februari.

 

21.2. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen / netto.

 

21.3. Indien de Partner na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan LOXUP BV de vordering ter incasso uit handen geven. De Partner is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

 

21.4. Enig beroep door de Partner op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 22. Geschillen

 

22.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen LOXUP BV en Partner, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

 

22.2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.


IJsselstein, december 2020